Obchodní podmínky e-shopu společnosti NICE GHOST s.r.o.

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Webové stránky https://www.goldasilver.com/ jsou internetovým obchodem (dále jen „e-shop“) společnosti NICE GHOST s.r.o., IČO: 24658618, DIČ: CZ24658618, se sídlem Vinohradská 403/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163995 (dále jen „společnost“ nebo „prodávající“). 

 

 1. Prostřednictvím e-shopu nabízí společnost dodávku zlata a stříbra světových mincoven (dále jen „nabízené zboží“). 

 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) a dalších platných právních předpisů.

 1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (dále jen jako „kupující“), (dále jen „kupní smlouva“). 

 

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách e-shopu společnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.

Kontaktní údaje prodávajícího

 

NICE GHOST s.r.o. 

IČO: 24658618 

DIČ: CZ24658618 

se sídlem Vinohradská 403/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163995

telefon: 724 657 657

e-mail: objednavky@goldasilver.com

webové stránky: https://www.goldasilver.com/ 

 

III.

Uživatelský účet

 

 1. Kupující se musí pro účely uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webových stránek https://www.goldasilver.com/ přihlásit do již vytvořeného uživatelského účtu na webových stránkách e-shopu prodávajícího, nebo před odesláním objednávky (jak je definována níže) vyplnit příslušný formulář týkající se osobních údajů kupujícího (dále jen „uživatelský účet“). 

 

 1. Při objednávání nabízeného zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje o konečném příjemci zboží. V případě podnikatelského subjektu musí tyto údaje souhlasit s údaji uvedenými ve veřejných registrech. 

 

 1. Uvedené Údaje je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 

 1. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání nabízeného zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající nenese odpovědnost za následky spojené s poskytnutím nesprávných údajů kupujícím.

IV.

Kupní smlouva

 

Objednání předmětu plnění je možné prostřednictvím A) e-shopu prodávajícího, B) osobně v sídle společnosti nebo provozovnách prodávajícího, C) prostřednictvím emailu nebo telefonicky. 

A)

 1. Pro objednání předmětu plnění prostřednictvím e-shopu prodávajícího vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách e-shopu společnosti. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném předmětu plnění (objednávaný předmět plnění „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, včetně splatnosti, údaje o požadovaném způsobu doručení předmětu plnění, a

 • informace o nákladech spojených se zabalením a dodáním zboží,

(dále společně jen jako „objednávka“).

 

 1. Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, které nepochybným způsobem nabízené zboží, o něž má kupující zájem, identifikuje, stejně jako určí jeho celkovou kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny. Takové jednání je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy na zboží nabízené prodávajícím (dále jen „předmět plnění“ nebo „věc“), přičemž takovou nabídku může kupující zrušit pouze tehdy, pokud zrušovací projev dojde druhé straně před doručením nabídky nebo současně s ním. Podmínkou platnosti objednávky prostřednictvím e-shopu prodávajícího je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí formou zaškrtnutí políčka „Souhlasím s podmínkami služby a budu je bezpodmínečně dodržovat“ na webovém rozhraní před odesláním objednávky, jakož i potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s informacemi o ochraně osobních údajů poskytnutými mu prodávajícím v souladu s čl. 13 GDPR, a to zaškrtnutím políčka „Seznámil jsem se s informacemi o ochraně osobních údajů“.

 

 1. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na odkaz „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Pokud není stanoveno jinak, dochází v případě elektronického obchodu (e-shopu prodávajícího) k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy je kupujícímu doručena akceptace (přijetí) objednávky prodávajícím prostřednictvím písemného potvrzení objednávky a zasláním zálohového listu na objednávku nebo faktury na nabízené zboží, kde je uvedena konečná cena zboží, včetně veškerých nákladů prodávajícího. Výše uvedené bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při odeslání objednávky (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Spolu s tímto potvrzením objednávky obdrží kupující jako elektronickou přílohu v textové podobě i tyto obchodní podmínky. Prodávající však nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat.

 1. Po obdržení objednávky učiněné ze strany kupujícího, prodávající potvrdí kupujícímu doručení objednávky, a to formou e-mailové zprávy odeslané na adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce obsahující buď:

 

 • akceptaci (přijetí) objednávky, na základě které dojde k uzavření kupní smlouvy, nebo

 • odmítnutí objednávky z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy.

 

B)

 

 1. Objednávku ke koupi zboží od prodávajícího je kupující oprávněn učinit i osobně v sídle společnosti nebo provozovnách prodávajícího. 

 

 1. Po obdržení objednávky učiněné ze strany kupujícího, prodávající kupujícímu stejnou formou, jakou obdržel objednávku, takovou objednávku buď:

 

 • potvrdí, nebo

 • odmítne z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy.

 

 1. K uzavření kupní smlouvy osobně v sídle společnosti nebo provozovnách prodávajícího dochází okamžikem přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, pokud nebyla tato prodávajícím odmítnuta. Potvrzení či odmítnutí objednávky může být učiněno ústně nebo na přání zákazníka písemně.

 

 

C)

 

 1. Objednávku ke koupi zboží od prodávajícího je kupující oprávněn učinit i prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

 

 1. Prodávající je oprávněn po obdržení objednávky učiněné ze strany kupujícího stejnou formou, jakou obdržel objednávku, tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu odmítnout, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy.

 

 1. K uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky dochází okamžikem přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, pokud nebyla tato prodávajícím odmítnuta.

 

V. 

Společná ustanovení pro jednotlivé způsoby uzavírání kupní smlouvy

 

 1. Kupující bere na vědomí, že zboží nabízené prodávajícím, je závislé na pohybu cen drahého kovu, kurzovních změnách měn a způsobu úhrady zboží. Proto jsou ceny na e-shopu společnosti pouze orientační a může dojít před dokončením objednávky k její změně. Cena uvedená na webových stránkách společnosti se tedy stává pevnou a závaznou až při dokončení objednávky a jejím konečném potvrzení prodávajícím a zasláním zálohového listu na objednávku nebo faktury na nabízené zboží.

 

 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (z důvodu změn ceny drahých kovů, dodavatele nebo chyby při zadávání produktu), zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Takto pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn dle svého uvážení v závislosti na charakteru objednávky nebo rezervace (způsob objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, osoba kupujícího, předpokládané náklady na dopravu, apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo rezervace, a to buď telefonicky, nebo emailem. Pokud tak kupující neučiní, nebo tak neučiní dostatečně věrohodným způsobem, je prodávající oprávněn takovou objednávku nebo rezervaci odmítnout. Prodávající je taktéž oprávněn objednávku nebo rezervaci odmítnout dle svého uvážení v případě, kdy tato působí nevěrohodně, je učiněna jinou osobou než kupujícím, nebo vzbuzuje pochybnosti o své pravosti a úmyslu řádného splnění případné kupní smlouvy.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn dle svého uvážení požadovat po kupujícím v rámci provedení objednávky uhrazení zálohy na úhradu kupní ceny (dále jen „záloha“), a to až do výše 100% kupní ceny. O výši zálohy a způsobu úhrady zálohy rozhoduje prodávající, a to přiměřeně a v závislosti na konkrétních okolnostech, přičemž je o tomto povinen kupujícího včas informovat. Záloha je splatná do následujícího pracovního dne ode dne poskytnutí informace o její výši a způsobu úhrady. Pokud prodávající stanoví povinnost k úhradě zálohy, dojde k uzavření kupní smlouvy až řádnou a včasnou úhradou zálohy. Pokud kupující zálohu řádně a včas neuhradí, zaniká objednávka kupujícího, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující po uzavření kupní smlouvy a uhrazení zálohy z jakéhokoliv důvodu zruší kupní smlouvu, mimo postupu dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající uhrazené zálohy, a je oprávněn nárok na zaplacení této smluvní pokuty jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení zálohy. V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy a prodávající kupní smlouvu nezruší dle předchozí věty, a současně došlo k provedení úhrady zálohy, je prodávající povinen započíst proti svému nároku na úhradu kupní ceny za objednané zboží výši zálohy a kupní cenu o výši uhrazené zálohy ponížit.

 

 1. Učiněním nebo přijetím objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na e-shopu prodávajícího. Tyto VOP jsou k dispozici v tištěné podobě i v provozovně a sídle prodávajícího.

 

 1. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

 1. Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu prodávajícího nebo vystavená v prodejně prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se na základě dohody kupujícího a prodávajícího nepoužije.

 

 1. Kupující spolu s objednaným předmětem plnění obdrží od prodávajícího stejnopis objednávky potvrzující uzavření kupní smlouvy s popisem plnění, smluvních stran a sjednané kupní ceny. 

 1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění již předáním prvnímu přepravci, přičemž prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci. Předáním předmětu plnění prvnímu přepravci přechází na kupujícího, který není spotřebitelem, i nebezpečí škody na věci. Na kupujícího, který je spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na věci v souladu s § 2090 OZ až ve chvíli, kdy mu dopravce předmět plnění předá.

 

VI.

Dodání

 1. Dodání předmětu plnění může mít následující formu: 

 

 • Osobní odběr v sídle společnosti,

 • Balík České pošty, Cenné psaní v České republice, vždy pojištěno na plnou částku zásilky.

 • Osobní doručení na adresu zákazníka v České republice a na Slovensku
 • Balík s pojištěním na plnou částku zásilky prostřednictvím Slovenské pošty. (vše uveeno dále jen „způsoby dodání“).

 

 1. Pokud si kupující nezvolí jako způsob dodání osobní odběr v sídle společnosti, je předmět plnění prodávajícím vždy expedován až po zaplacení kupní ceny jedním z platebních způsobů uvedených v čl. X odst. 1 těchto obchodních podmínek. 

 

 1. Předmět plnění je kupujícímu zaslán jím vybraným způsobem dle čl. IV. odst. 1 obchodních podmínek, kdy cena dodání předmětu plnění je určena ceníkem aktuálním České pošty pro účely dodání obchodního v České republice v den uzavření smlouvy. Cena dodání předmětu plnění je uvedena e-shopu společnosti před potvrzením objednávky, stejně jako v objednávce samotné.

 1. Prodávající informuje kupujícího o skutečnosti, že předmět plnění byl již expedován, a to na elektronickou adresu kupujícího. 

 1. Prodávající je povinen předat předmět plnění přepravci bez zbytečného odkladu po zaplacení kupní ceny kupujícím, zpravidla do 2 – 5 pracovních dnů, nejpozději však do 20 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není s kupujícím doba plnění výslovně dohodnuta jinak. Osobní převzetí zboží je možné nejdříve 2 pracovní dny po zaplacení objednávky učiněné prostředky komunikace na dálku. Termín předání stanovuje podle svých možností prodávající s tím, že bere v úvahu zájem kupujícího. Zboží u kterého je uvedeno skladem ihned k dodání je dodáváno obratem.

 

 1. Pokud se kupující dostane do prodlení při převzetí předmětu plnění, prodávající jej uchová a vyzve kupujícího k jeho převzetí za současného stanovení lhůty k tomuto úkonu. Prodávající má právo předmět plnění zadržet do té doby, než mu kupující uhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním předmětu plnění. Pokud kupující předmět plnění nepřevezme ani po výzvě prodávajícího ve lhůtě jím určené, má prodávající právo předmět plnění vhodným způsobem prodat na účet kupujícího. O možnosti prodeje předmětu plnění musí prodávající kupujícího předem upozornit.  

 1. Předmět plnění může převzít pouze kupující nebo osoba jím k tomu zmocněná. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným průkazem totožnosti.

 1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání předmětu plnění přepravcem překontrolovat stav zásilky, její soulad s kupní smlouvou a případné poškození zásilky. Kupující převzetím zásilky od přepravce potvrzuje soulad dodaného plnění s kupní smlouvou, stejně jako skutečnost, že převzaté plnění nebylo v okamžiku předání poškozeno a nemělo jiné zjevné vady. 

 1. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, zejména pokud je poškozená či neúplná. 

 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 

VII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

 

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 OZ.

 

 1. Prodávající odpovídá za to, že věc v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího nemá žádné vady, ať už faktické či právní. Prodávající odpovídá zejména za to, že věc má takové vlastnosti, které si strany ujednaly nebo vlastnosti, které prodávající či výrobce nabízeného zboží uvádí, nebo které kupující mohl očekávat, tedy má vlastnosti obvyklé. Prodávající dále odpovídá za to, že předmět plnění je dodán v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 

 1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

 

 1. Prodávající dále odpovídá za to, že se věc hodí k účelu, který pro její použití uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

 

 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

 1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání předmětu plnění přepravcem zkontrolovat stav zásilky, její soulad s kupní smlouvou a její případné poškození. Kupující převzetím zásilky od přepravce potvrzuje soulad dodaného předmětu plnění s kupní smlouvou, stejně jako skutečnost, že převzatý předmět plnění nebyl v okamžiku předání poškozen a neměl jiné zjevné vady. Z vad, které kupující mohl při vynaložení obvyklé pozornosti odhalit již při kontrole zásilky, nevyplývají práva kupujícího z vadného plnění.

 

 1. Práva vyplývající z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu předmětu plnění způsobil on sám. 

 

 1. Při dodání vadného plnění prodávajícím, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

 • na odstranění vady opravou věci,

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,

 • odstoupit od smlouvy.

 

 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jakou variantu náhrady za vadné plnění si zvolil, a to již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže kupující následně měnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady nelze odstranit, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má právo pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstranění vady.

 

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo z vadného plnění, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu předmětu plnění. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 1. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu původně dodaný předmět plnění, a to na jeho náklady a bez zbytečného odkladu.

 1. Neoznámil-li kupující vadu věci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci, pozbývá kupující práva z vadného plnění.

 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li předmět plnění vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To však neplatí, pokud došlo ke změně stavu předmětu plnění v důsledku prohlídky za účelem zjištění jeho případné vady, nebo pokud kupující předmět plnění použil ještě před objevením vady.

 1. Pokud kupující neoznámil prodávajícímu vadu předmětu plnění včas, pozbyl tím právo odstoupit od smlouvy. 

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že nabízené zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Na veškeré nabízené zboží prodejce se vtahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na  opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na oxidaci (běžná vlastnost kovů) a známky používání a manipulace v případě zakoupené používané věci.

 1. Reklamace může být vyřízená prostřednictvím telefonické nebo emailové komunikace. V případě, kdy nedojde k vyřízení reklamace prostřednictvím výše uvedených způsobů, reklamace se vyřizuje osobně na provozovně prodávajícího po předchozí písemné dohodě termínu. 

VIII.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Odstoupení od smlouvy je odlišně upraveno pro kupujícího spotřebitele, pro kupujícího podnikatele a pro prodávajícího.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od kupní smlouvy v případě, že kupující poruší smlouvu podstatným způsobem, a to zejména tím, že neuhradí kupní cenu zvoleným způsobem do třech pracovních dnů a dále v těchto případech:

 

 • došlo-li k vytvoření a/nebo potvrzení objednávky zjevnou systémovou poruchou počítačové sítě, softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru,

 • byla-li objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací adresu,

 • byla-li objednávka učiněna jinou osobou, než které náleží příslušný uživatelský účet, 

 • byla-li objednávka učiněna za zjevně spekulativním účelem s tím, že vůle kupujícího zboží odebrat není vážná a toto je podloženo opakovaným předchozím odstoupením kupujícího od smlouvy bez udání relevantního důvodu,

 • byla-li objednávka učiněna kupujícím, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči prodávajícímu,

 • je-li objednané zboží již vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným zbožím,

 • má-li být zboží nejprve dodáno třetí osobou prodávajícímu, a tato třetí osoba není schopna předmětné zboží prodávajícímu dodat,

 • pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává, ze strany dodavatele došlo v mezidobí od uzavření kupní smlouvy do odeslání předmětu plnění k jednostrannému navýšení ceny zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena,

 • pokud nebyla vystavená zálohová faktura dle článku V. bod 4 těchto VOP uhrazena ani ve lhůtě tří dnů ode dne jejího odeslání kupujícímu, popř. ani v další dodatečné lhůtě poskytnuté prodávajícím, pokud se rozhodne takovou dodatečnou lhůtu poskytnout.

 

 1. V případě, že některá z výše uvedených skutečností uvedených pod body a) až f) nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a k uzavření kupní smlouvy nedojde, bude mu kupní cena nebo její část vrácena zpět.

 

 1. Kupující spotřebitel má právo od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (což rovněž zahrnuje e-shop prodávajícího) odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí předmětu plnění. Pokud je předmětem plnění několik druhů nabízeného zboží nebo je předmět plnění dodáván po částech, má kupující spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy převezme poslední dodávku předmětu plnění. Pokud je předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka nabízeného zboží, má kupující spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí první dodávky předmětu plnění. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. Pokud chce kupující spotřebitel využít svého práva dle čl. VIII. odst. 4 těchto obchodních podmínek, zašle prodávajícímu na adresu jeho sídla nebo na jeho e-mail vyplněný formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli přijetí tohoto formuláře bez zbytečného odkladu potvrdit na elektronickou adresu kupujícího. 

 1. Pokud kupující spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen prodávajícímu předat nebo na své náklady zaslat jím dodaný předmět plnění. Tuto povinnost splní kupující spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. Předmět plnění, který kupující vrací prodávajícímu, se odesílá do sídla společnosti: NICE GHOST s.r.o., Vinohradská 403/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

 

 1. Zboží musí být kupujícím spotřebitelem vráceno úplné, s veškerým příslušenstvím, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu, v jakém kupující spotřebitel zboží převzal. V případě snížení hodnoty vráceného zboží oproti stavu při převzetí kupujícím spotřebitelem je prodávající oprávněn na náhradu škody započíst peněžní prostředky poskytnuté kupujícím spotřebitelem k úhradě kupní ceny zboží. To neplatí:

 

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

 • objevila-li se vada až při užívání věci k jejímu účelu,

 • nezpůsobil-li kupující spotřebitel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním.

 

 1. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od kupujícího spotřebitele na základě kupní smlouvy obdržel. Prodávající vrátí peněžní prostředky včetně nákladů na dodání předmětu plnění kupujícímu spotřebiteli, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený. Tuto povinnost prodávající splní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem. Prodávající není povinen tyto peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli vrátit, dokud mu kupující předmět plnění nepředá nebo neprokáže, že mu jej již odeslal. 

 

 1. Prodávající vrátí všechny peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli stejným způsobem, jakým je od něj přijal, ledaže by s jiným způsobem jejich vrácení kupující spotřebitel souhlasil. 

 1. Pokud kupující spotřebitel při objednání předmětu plnění zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, který prodávající nabízel, a následně od smlouvy platně odstoupil, vrátí mu prodávající náklady na dodání předmětu plnění pouze do té výše, jaká odpovídá nejlevnějšímu způsobu dodání předmětu plnění nabízeného prodávajícím. 

 1. Prodávající nenese náklady kupujícího spotřebitele vynaložené na vrácení předmětu plnění v důsledku odstoupení od smlouvy kupujícím. Tyto náklady nese výhradně kupující spotřebitel.

 1. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 OZ. Ve vztahu k e-shopu prodávajícího prodávající zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. b) občanského zákoníku není kupující spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit tehdy, pokud dojde ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy na komoditní burze NYMEX/COMEX v New York, USA, k podstatné výchylce ceny výchozí suroviny sloužící k výrobě objednaného zboží, přičemž podstatnou výchylkou se pro tyto účely rozumí výchylka v rozmezí +/- 0,5 % ceny suroviny. Prodávající dále zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku není kupující spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit tehdy, pokud zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

IX.

Ochrana osobních údajů

 

 1. Prodávající řádně plní své povinnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 1. Z důvodu požadavku odlišitelnosti je kupující o všech informacích týkajících se ochrany osobních údajů informován zvlášť mimo obchodní podmínky a před odesláním objednávky musí potvrdit, že se s těmito informacemi seznámil způsobem uvedeným v čl. IV. odst. 2 obchodních podmínek.

 

X.

Provozní doba

 

Objednávky přes e-shop společnosti lze činit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vyjma výluk v jeho provozu. Prodávající není odpovědný za prodlení vzniklé z technických důvodů při vyřizování objednávky a prodlení při přepravě předmětu plnění.

 

XI.

Kupní cena

 

 1. Prodávající uvádí na webových stránkách e-shopu orientační ceny nabízeného zboží včetně DPH a veškerých poplatků, přičemž kupní cena se liší dle zvoleného platebního prostředku a dopravy.

 

 1. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 1. Uváděné ceny jsou vždy aktuální a platné k okamžiku odeslání objednávky.

 

XII.

Platební způsoby

 

 1. Prodávající akceptuje následující způsoby platby:

 

 • Platba bankovním převodem na účet č. 222657657/5500 pro platby v CZK, EUR, USD, na účet Slovenské Sporiteľny a.s. pro platby v EUR, SK55 0900 0000 0051 8720 1568

 • hotově při doručení předmětu plnění.

 • dobírkou
 • prostřednictvím platební brány thepay

 

 1. Při platbě bankovním převodem je předmět plnění expedován až po zaplacení kupní ceny. 

 

 

XIII. 

Korespondence  

 

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

 1. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 1. Smluvní strany si mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na e-shopu prodávajícího. Korespondenční adresa prodávajícího je: NICE GHOST s.r.o., Vinohradská 403/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a elektronická adresa prodávajícího je: objednavky@goldasilver.com.

 1. Korespondenci, která se týká změny již uzavřené smlouvy nebo odstoupení od ní, případně obdobných právních jednání, je možné si vzájemně doručovat pouze prostřednictvím fyzické pošty, s výhradou práva na odstoupení od smlouvy dle čl. VIII. obchodních podmínek.

 

XIV.

Evidence tržeb

 

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, a to v případě, že kupující zvolí platbu v hotovosti na pobočce prodávajícího.

 

 1. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v papírové podobě při vyzvednutí předmětu plnění na pobočce.

 

XV.

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

 1. Kupující, který zvolí platbu v hotovosti u objednávky, jejíž hodnota bude 10.000 EUR nebo vyšší, bere na vědomí a souhlasí s tím, aby prodávající ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), provedl jeho identifikaci a případné další činnosti, které AML zákon ukládá v takovýchto případech prodávajícímu provést.

 

 1. Identifikací kupujícího se pro účely tohoto článku rozumí takový úkon, který povede ke zjištění, verifikaci a zaznamenání povinných identifikačních údajů dle platného průkazu totožnosti kupujícího. První identifikace kupujícího bude prodávajícím provedena za fyzické přítomnosti kupujícího, je-li fyzickou osobou, případně za přítomnosti fyzické osoby, jednající za kupujícího, je-li právnickou osobou.

 

 1. Zjišťovanými identifikačními údaji se u fyzické osoby rozumí všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

 

 1. Zjišťovanými identifikačními údaji se u právnické osoby rozumí základní identifikační údaje právnické osoby, kterými jsou obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu; a základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a údaje ke zjištění a ověření fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala.

 

 1. Identifikace fyzických osob bude provedena na základě platného průkazu totožnosti, kterým se rozumí doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

 

 1. Při identifikaci kupujícího, který je fyzickou osobou, prodávající zaznamená identifikační údaje a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a v dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

 

 1. Při identifikaci kupujícího, který je právnickou osobou, prodávající zaznamená identifikační údaje a ověří z dokladu o existenci právnické osoby získaného z důvěryhodného zdroje a v rozsahu podle odst. 6 provede identifikaci fyzické osoby, která za právnickou osobu jedná v daném případě.

 

 1. Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Pro případ, kdy by kupující odmítl poskytnout potřebné informace k jeho identifikaci si prodávající vyhrazuje právo odmítnout návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku), resp. odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy.

 

 1. Při dalších objednávkách kupujícího, který již byl identifikován, nebo jedná-li za kupujícího jiná osoba, pokud již byli identifikování kupující i tato jednající fyzická osoba, ověří prodávající vhodným způsobem totožnost kupující nebo této jednající fyzické osoby. Další ověření lze provést i bez fyzické přítomnosti těchto osob.

 

 

XVI.

Mimosoudní řešení sporů

 

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. 

 

 

 

 

 

XVII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách společnosti dne 25.1.2022 přičemž jsou od uvedeného data k dispozici v sídle prodávajícího, stejně jako na webových stránkách e-shopu společnosti. 

 

 1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

 1. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

 

 1. Kupní smlouvy jsou uzavírány pouze v českém jazyce. 

 1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícími se řídí výlučně právním řádem České republiky. Veškeré případné soudní spory budou řešeny u místně příslušného soudu podle sídla prodávajícího.

VZOR FORMULÁŘE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: 

NICE GHOST s.r.o.

IČO: 24658618

Vinohradská 403/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 163995Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

__________________________________________________

Číslo objednávky: _________________________

Datum objednávky : _________________________

Datum doručení zboží: _________________________

Číslo účtu: _________________________

Položka objednávky: _________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________Jméno: _________________________

Příjmení: _________________________

Adresa: _________________________

Telefon: _________________________

E-mail: _________________________
V _________ dne__________
 Podpis __________________